środa, 25 maja 2011

Geodeta na budowie

Prace budowlane należy rozpocząć od wytyczenia budynku w terenie przez uprawnionego geodetę.
Wcześniej dziedzina ta nazywana była miernictwem, a osoby wykonujące pomiary wykonywały zawód mierniczego przysięgłego i były osobami zaufania publicznego.
Geodeta to osoba, która nabyła stosowne uprawnienia np.:
-        893 - geodezyjne pomiary podstawowe,
-        894 - geodezyjna obsługa inwestycji,
-        843 - geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne itd.
Uprawnienia nadawane są przez Komisję Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii.

Prace geodezyjne to zespół czynności wykonywanych przez geodetę. Obejmują one pomiary realizacyjne i obsługę inwestycyjną, w tym:
1.      zakładanie, pomiar i obliczenia osnów realizacyjnych,
2.      wyznaczanie w terenie lokalizacji obiektów budowlanych,
3.      obsługę geodezyjną budowy i montażu,
4.      geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
5.      pomiary i opracowanie wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń.

Geodeta jest nam niezbędny w następujących sytuacjach:
1.      w celu uzyskania mapki terenu,
2.      wytyczeniu granic nieruchomości, jeżeli z jakiegoś dziwnego powodu zaginą kamienie graniczne,
3.      wytyczenia budynku w terenie,
4.      inwentaryzacja wykonanych przyłączy (najczęściej wykonywana jest prze geodetów firmy wykonujących przyłącza),
5.      ewentualnego wymierzenia fundamentów (wytyczenie ław fundamentowych),
6.      wyznaczenie punktów wysokościowych określających poziom ław fundamentowych albo poziom posadzki parteru w budowanym domu,
7.      inwentaryzacji powykonawczej.

Wytyczenie budynku w terenie ma na celu usytuowanie obiektu w przestrzeni przy zachowaniu odległości względem innych obiektów i granic nieruchomości. Wytyczenie to następuje na podstawie sporządzonej mapki terenu, na której naniesiony został projekt zagospodarowania terenu. Polega to na wymierzeniu punktów wieloboku, jakim jest dom. Geodeta wyznacza główne osie budynku oraz utrwala je na gruncie. Utrwalenie następuje w formie wpicia palików w narożnikach budynku. Ilość wyznaczonych punktów uzależniona jest od skomplikowania bryły domu. Przy budynku w kształcie prostokąta lub kwadratu wystarczy wyznaczenie czterech narożników. Jednak większość budynków nie ma tak prostej bryły, co znacząco wpływa na koszt wykonanych prac.

Po wytyczeniu budynku geodeta dokonuje niezbędnego wpisu w dzienniku budowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz